Instagram - BixHtyOlY5O

Nope. It's definitely half empty 😂🤣